Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

Isikuandmete töötlemisel lähtub Tallinna Komeedi Lasteaed Isikuandmete kaitse seadusega ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust. Peamised isikuandmete töötlemisega seotud ülesanded. Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue jne – edaspidi nimetatud kiri) või isiku pöördumine lasteaia poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb lasteaed isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette. Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida isik on ise lasteaiale avaldanud. Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Komeedi Lasteaed dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.