Õigus tutvuda isikuandmetega igaühel

Igaühel on õigus küsida lasteaialt enda kohta käivaid isikuandmeid ja teavet ning õigus tutvuda kõikide tema kohta kogutud andmetega. Seda õigust võib piirata üksnes seaduse alusel. Lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusest (§ 19) on igal isikul õigus saada teada 1) milliseid isikuandmeid tema kohta koolis kogutakse ja on kogutud; 2) millisel eesmärgil ning millisele seadusele või muule õigusaktile tuginedes tema andmeid töödeldakse; 3) millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud. Enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega, mida Teie kohta on kogutud, järgmiselt: 1) pöörduda suulise järelepärimisega telefoni teel lasteaia direktori poole; 2) esitada kirjalik taotlus (Suitsu põik 4, Tallinn 11313; rahvuslind@rahvuslind.edu.ee); 3) taotleda teabenõude (vt avaliku teabe seaduse § 14) korras Teie isikuandmetega dokumentide väljastamist; 4) tutvuda Teie isikuandmetega dokumentide või registritega lasteaias koha peal. Isikuandmete väljastamiseks peab andmete väljastaja olema veendunud, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. Kui telefoni teel tehtud päringu puhul ei ole töötajal võimalik veenduda, et andmeid küsib õigustatud isik, on lasteaial õigus paluda taotluse esitamist kirjalikult koos vajalike tõenditega. Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest (§ 19 lg 3) väljastab lasteaed nõutavad isikuandmed või põhjendab andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist taotluse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul. Olenevalt taotletavatest andmetest võib eriseadus isikuandmete kohta teabe ja isikuandmete väljastamise korra suhtes näha ette erandi. Teabenõude korras väljastatakse taotlejale tema isikuandmetega seotud dokumentide koopiad või väljatrükid või juhendatakse isik avalikustatud teabe juurde. Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul nõuetekohaselt esitatud teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib kool teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teavitatakse teabenõude esitajat. Lasteaed keeldub dokumentidega koha peal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset. Riiklikest registritest, millesse lasteaed on andmeandja (Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse (rubriik „Kodanikule“) kaudu. Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, peab lasteaed isikuandmete töötlemiseks saama Teilt vabal tahtel kirjaliku nõusoleku (vt isikuandmete kaitse seaduse § 12). See on põhjus, miks lapse logopeedi juurde saatmiseks, konkurssidele esitamiseks või Internetis lasteaia veebilehel või ajalehes isikuga seotud andmete edastamiseks või avalikustamiseks on vaja ka vastava isiku nõusolekut