Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemine, vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine

Tallinna linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist reguleerib laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Direktor sisestab vanema esitatud vastuvõtu taotlus alusel andmed vastavasse andmekogusse ning väljastab vanemale kandmisest väljatrüki.

Direktor koostab avatavate rühmade ja rühmades olevate vabade kohtade nimekirjad andmekogust saadud andmete põhjal hiljemalt 15. maiks, arvestades

    • vastuvõtu taotluste esitamise aega,
    • koha soovimise aastat ja
  • vanema poolt avalduses esitatud valikuid lasteaiakoha soovimisel.

Direktor komplekteerib rühmad vanematelt saadud aktsepteeringute alusel hiljemalt 15. augustiks ning kinnitab 3 tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale

    • lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda,
    • lasteasutuse kodukorda ning
  • informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

Lasteasutuse, kus on  eri- või sobitusrühmad, teavitab direktor linna laste nõustamiskomisjoni erivajadustega laste vabadest kohtadest ja nende muutumisest eri- ja sobitusrühmas.

Kui vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor käskkirjaga lapse lasteasutuse nimekirjast välja ja tema andmed kustutakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Täiendav informatsioon: Piret Lind, tel: 6404 658Piret.Lind@tallinnlv.ee