Erivajadusega laps

on laps, kes erineb oma võimete, tausta ja isiksuseomaduste poolest teistest

lastest sedavõrd, et tema vajaduste rahuldamiseks on vaja muuta keskkonda ja/või õppemeetodeid

• Kõnepuudega lapsed

• Kehapuudega lapsed

• Kuulmispuudega lapsed

• Nägemispuudega lapsed

• Vaimupuudega lapsed

• Spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed – kahjustunud on mitmed arenguvaldkonnad (motoorika,

kognitiivsed funktsioonid, kõne jt), kusjuures ükski neist ei domineeri

• Emotsionaalsete ja käitumishäiretega lapsed

o Väljapoole suunatud käitumine – iseloomustab kohalpüsimatus, teiste pidev segamine,

löömine, kaklemine, õpetaja eiramine, valetamine.

 

o Sissepoole suunatud käitumine – lapsed suhtlevad vähe eakaaslastega, eemalduvad tihti

oma maailma, on põhjuseta kartlikud, kaebavad tervise üle, on depressiivsed (Kõrgesaar

2002).

• Pervasiivsed arenguhäired

o Aspergeri sündroomiga lapsed

o Autistid

• Andekas laps

Ülevaade on tehtud artikli põhjal: Häidkind, P., Kuusik, Ü. „Erivajadustega laps koolieelses

lasteasutuses” Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse materjalis „Lapse arengu hindamine

ja toetamine”, Tallinn, 2009

 

Töö erivajadustega lastega Komeedi Lasteaias

Eripedagoogiline arendustegevus Tallinna Komeedi Lasteaias hõlmab individuaalset tööd

järgmiste probleemide korral:

• Kooliminevad lapsed, kelle koolivalmiduse kujunemine on oluliselt aeglasem või kellel

esineb oluline mahajäämus mõnes õppetegevuse valdkonnas

• Lapsed, kelle kõne areng on eakohasest aeglasem ning kes vajavad kõnearendust

• Lapsed, kellel on puudujääke mõnes tunnetustegevuse protsessis (taju, mälu, mõtlemine)

• Lapsed, kelle emakeeleks ei ole eesti keel ning kes vajavad seetõttu kõnearendust

Lisaks vt. õppekava