Tutvustus

Komeedi Lasteaed asub Tallinna Kesklinnas Uue Maailma linnaosas Komeedi tänaval.
Meie eripära loovad põhiväärtused ,traditsioonid ja looduskasvatuse ning pärimuskultuuri esmatähtis koht õppekasvatustöös.

Meie missioon:

TOETADA LAPSE ARENGUVÕIMALUSI LÄBI POSITIIVSE ELLUSUHTUMISE JA RIKASTADA TEMA TUNDEMAAILMA LOODUSKASVATUSE NING ESIVANEMATE PÄRANDI TUTVUSTAMISE KAUDU.

Meie visioon:

OLLA OMANÄOLINE,LASTE IGAKÜLGSET ARENGUT SUUNAV,PERSONALI TÖÖD VÄÄRTUSTAV,PERETE TOETAV LASTEAED .

Komeedi  Lasteaia põhiväärtused

Dokument on koostatud 28.novembril 2012

 

isikupärasus

meie lasteaia töötajatest lähtuvalt

 •  iga inimese  ainulaadsus  koos tema isikuomaduste, teadmiste, käitumisharjumuste ja miks mitte ka temale omase riietumisstiiliga.

peredega  koostöö kontekstis

 • erinevate kasvatus- ja peremudelite aktsepteerimine  ja tolerants lähtudes üldistest eetikanormidest

organisatsiooni põhiväärtusena

 •   lapsel on võimalus  avastada maailma ja omandada teadmisi omal viisil, samas tehes seda koos teistega.
 •  õpetajal on  teadmiste ja käitumisharjumuste edasi andmisel  võimalus   kasutada erinevaid  meetodeid ja võtteid . Leida nii öelda oma tee lasteni.
 • väike ja kodune maja
 • huvitavate taimedega õueala
 • elurõõmus ja ühtehoidev  personal
 • väljakujunenud traditsioonidele toetuv ainuomane rahvuslikkust ja loodust väärtustav keskkond

 

õpivalmidus

meie lasteaia  inimestest lähtuvalt

 • valmisolek  täiskasvanuna omandada erialaseid teadmisi, eluhoiakuid ja käitumisharjumusi, mis toetaksid lasteaia  kui organisatsiooni arengut.
 • huvi püsimine ja innustunud hoiak elu mitmekülgsuse vastu vanusest hoolimata

organisatsiooni põhiväärtusena

 • lapse õppimine ja arenemine, mille  eesmärkideks on positiivse minapildi kujunemine ning  kooliks ettevalmistamine
 • muutused ja uuendused kui väljakutse erinevatele huvigruppidele

 

avatus

meie lasteaia inimestest lähtuvalt

 • õpetaja ja õpetajat abistavate lasteaiatöötajate avameelus ning siirus suhtlemisel üksteisega, laste ja vanematega, teiste koostööpartneritega.

organisatsiooni põhiväärtusena

 • olla avatud uutele õppemetoodikatele (nt Montessori)
 • oskus orienteeruda ka takistuste puhul arengule
 • julgus oma arvamust avaldada
 • positiivne valmisolek teineteisele nõu andmisel ,kogemuste jagamisel
 • vanemate kaasamine õppe-kasvatustöö protsessi
 • töötaja, laps ja vanem on lasteaeda alati oodatud
hubasus

organisatsiooni põhiväärtusena

 • ajaga kujunev väärtus ,kus määravaks on inimeste vahelised suhted, lihtsad, meie majale omased ruumikujunduslikud element, töötajatele antud vabadus sisulise töö osas ise otsuseid teha
 • kodutunde loomine  töökeskkonnas kõigi töötajate osalusel
 • mõnus atmosfäär